Insolvenční triky 👨🏻‍⚖️

Jiří
Jiří

Insolvenční řízení mnohdy provází různé aféry a často jsou volena jako účelové nástroje k různým cílům. Tento stav proto vedl i k novelizacím insolvenčního zákona.

Ve společnosti je však dosud zažitým předpokladem, že konkurs na majetek dlužníka nic pro věřitele nepřinese. Našim seriálem o insolvencích se pokusíme tento stav zvrátit.

Spolek obdržel anonymní oznámení ve věci insolvenční řízení společnosti Hyundai Centrum Norte s.r.o. v likvidaci.

Postup v tomto řízení a obsah insolvenčního spisu, stejně jako v jakémkoliv jiném insolvenčním řízení lze sledovat prostřednictvím veřejně přístupné evidence.

30. 6. 2020 byl opatřením předsedy Městského soudu v Praze zvolen insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s., který měl v daném insolvenčním řízení hájit zájmy věřitelů ve věci subjektu Hyundai Centrum Norte s.r.o. v likvidaci.

Opatření o určení osoby insolvenčního správce Městského soudu v Praze.

V daném insolvenčním řízení byl ustanoven soudem insolvenční správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s., který v rámci úvodu své činnosti zjistil, mimo jiné, že:

Snímek obrazovky z vyjádření insolvenčního správce ve věci Hyundai Centrum Norte s.r.o. v likvidaci.

Tento insolvenční správce se však k dalším zjištěním nedopracoval, neboť byl přihlášenými věřiteli odvolán z funkce a byl nahrazen těmito věřiteli dosazeným insolvenčním správcem:

Snímek obrazovky ze Zápisu ze schůze věřitelů ze dne 23. 9. 2020 z insolvenčního řízení dlužníka Hyundai Centrum Norte s.r.o. v likvidaci. Dané insolvenční řízení bylo ukončeno 13.7.2021, tedy méně než rok ode dne schůze věřitelů...

V přístím článku se dozvíte, jak se přihodilo, že věřitelé neobdrželi na své pohledávky jedinou korunu a dokonce, že z prostředků státního rozpočtu byla uhrazena významná část odměny věřiteli dosazeného insolvenčního správce a hotové výdaje tohoto insolvenčního správce, které činily celkem částku 95 590 Kč.

Dozvíte se i o tom, co představovalo hotové výdaje insolvenčního správce, kdy toto zjištění nás na jednu stranu v souvislostech ohromilo, ale dá se říci, že i svým způsobem „pobavilo“ jako špatný vtip na úkor státu a věřitelů, potažmo ale i nás všech, když dlužník měl závazky na daních, na sociálním pojištění, ale též Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., jako národní rozvojové bance, jejímž jediným akcionářem je Česká republika.

Daný výsledek (0,- Kč pro věřitele) předmětného insolvenčního řízení nastal přesto, že dle naposledy zveřejněných výsledků hospodaření dlužníka ve Sbírce listin Veřejného rejstříku činila aktiva společnosti více než 32 mil. Kč a současně přesto, že dle přihlášky věřitele EKS Factoring, s.r.o. měl dlužník obdržet dle smlouvy z roku 2017 o provozním financování částku přesahující 31 milionů Kč. Logicky by si tak každý řekl, že nějaké majetky se ve firmě dlužníka musely nacházet. Věřiteli dosazený insolvenční správce však žádné nedohledal...

V dalším článku se též dozvíte, kdo jsou věřitelé (viz. shora snímek ze Zápisu z jednání ze schůze věřitel), kteří dosadili svého insolvenčního správce, co představuje jejich pohledávky a budeme pátrat po tom, proč se prohlasovali do věřitelského výboru a také, proč měli nedůvěru k soudem ustanovenému insolvenčnímu správci a co možná stálo za důvěrou insolvenčnímu správci, kterého si do řízení prohlasovali. Rovněž pak, co možná někteří z daných věřitelů zapomněli sdělit insolvenčnímu soudu a rovněž, jak v řízení hájili zájmy věřitelů.

V tuto chvíli jsme zjistili, že věřiteli dosazený insolvenční správce byl, či je činný v dalších insolvenčních řízeních, ve kterým byl přihlášenými věřiteli dosazen namísto soudem ustanoveného insolvenčního správce. Toto samo o sobě však nemusí nic znamenat, je to dle zákona legitimní a pro věřitele to může být i přínosem.

U těchto insolvenčních řízení budeme provádět jejich bližší analýzu a o výsledcích Vás budeme následně informovat.

Budeme se však i zabývat případnými vazbami daného insolvenčního správce, které by mohly být indicií pro závěr o možné vazbě na dlužníka, což je skutečnost, který by vylučovala možnost jeho účasti v řízení v pozici insolvenčního správce.

V souvislosti s tímto daného insolvenčního správce oslovíme, aby k věci zaujal své stanovisko, které Vám také, v plném znění, zprostředkujeme. Nabídneme i dalším aktérům insolvenčního řízení, především hlasujícím věřitelům, se k věci vyjádřit; rovněž jejich stanovisko Vám v plném znění zprostředkujeme.

Příběh tohoto insolvenčního řízení je tak možným příběhem o jedné z nedokonalostí insolvenčního zákona a současně o prvním triku v insolvenčním řízení, který je tak umožňován a v rámci naší republiky nepochybně využíván.

V budoucnu se budeme věnovat též dalším trikům insolvenčních řízení a konkrétním kauzám, zpravidla vždy těm, u nichž je dán zvýšený veřejný zájem.

Spolek žádá občany, kteří mohou k dané kauze poskytnout informace, nechť se a nás obrátí. Spolek rovněž dává možnost aktérům příběhu poskytnout své vyjádření, které neprodleně v originální podobě zveřejníme.

INSOLVENCEKLIENTELISMUSNAŠE KAUZY

Jiří

Jiří se zabývá rozkrýváním trestné činnosti úředních osob, hospodářské, majetkové, korupcí, činností justičních orgánů a bezp. sborů, včetně činnosti zprav. služeb, analytickou a metodickou činností.