Postup naší práce ⌛

Náš spolek se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, klientelismus a podivuhodné náhody, které provází správní orgány napříč celou ČR.

1

Poznatek

Náš spolek získává poznatky jak od běžných občanů, ale také od nespokojených zastupitelů obcí. Dále spolek vyvíjí aktivní vyhledávací činnost na zájmové obce a subjekty, u kterých lze předpokládat, že veřejná zakázka bude prováděna „záhadou“. Spolek ve věci vystupuje vždy diskrétně vůči oznamovateli poznatku.
2

Prověřování

Náš spolek aktivně kontaktuje zúčastněné strany, zejména pak správní orgány na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V mnoha případech se povinný subjekt (subjekt, který informaci poskytuje) snaží z odpovědi vykroutit, vydává zamítavé rozhodnutí ve věci poskytnutí anonymizovaných písemností a podobně.
3

Realizace

Pokud spolek usoudí, že by mohla být naplněna skutková podstata některého z trestných činů, či jakékoli jiné protiprávní jednání, spolupracuje následně na věci s orgány, které jsou místně a věcně příslušné věc prověřit.
4

Medializace

Po zkompletování materiálu a hodnověrném závěru o protiprávnosti, či minimálně „podivuhodných skutečnostech“ spolek předmětnou věc medializuje, neboť je ve veřejném zájmu se o skutečnostech dozvědět. Nikdy není ve věci uveden prvotní oznamovatel poznatku.
Mezi státními dotacemi, krádeží a korupcí je hlavní rozdíl v tom, že to první je legální.

- Vít Jedlička