Ochrana osobních údajů 🔒

Nesnášíme spam. 🤖 Zpracováváme pouze e-mailové adresy za účelem zasílání automatizovaného newsletteru 📩 při zveřejnění nového článku 🗞️ a k analýze návštěvnosti 📈 využíváme Google Analytics, které sbírají data o IP adresách uživatelů prostřednictvím 🍪 cookies. V případě nákupu členství a vyplňování osobních údajů v platební bráně Stripe 💳 nemá náš spolek k těmto údajům přístup. 🔒


Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je provozovatel webu UPLACENI.CZ (dále jen „web spolku“), tedy Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ, IČ 08374694 se sídlem Duškova 1041/20, 150 00 Praha 5, který je kontaktní na e-mailu [email protected], případně prostřednictvím datové schránky 9knaqqz (dále jen „spolek“).

Souhlas

Odesláním registrace do newsletteru na webu spolku, případně zakoupením členství, či přechodem mezi typy členství souhlasí uživatel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 se zpracováním osobních údajů.

Jaké údaje budou zpracovány

  • e-mailová adresa
  • IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány Osobní údaje, kterými jsou

  • e-mailová adresa
  • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

  • pro zasílání novinek na webu a oznámení správce
  • pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou:
  • poskytovatel e-mailingového API řešení (Mailgun), poskytovatel e-mailingového řešení (SendInBlue), poskytovatel platební brány (Stripe), poskytovatel livechatu na webu (Tawk.to) aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
  • zasílání nových článků zveřejněných na webu spolku
  • komunikace návštěvníka webu se spolkem
  • zajištění bezpečnosti a potřebné technologie při platbách členství na webu spolku

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 120 měsíců.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány výhradně strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.


Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu [email protected].

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.


Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat výhradně strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.


Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.


Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


V Praze dne 11. 5. 2021